Disclaimer:
Het onderstaande artikel is een vertaling van een eerder gepubliceerde artikel door de Britse Unie van zevendedagsadventisten. Het is mogelijk dat enkele wetenschappelijke beweringen in het artikel minder actueel zijn, omdat het originele bericht enkele maanden eerder dit jaar is gepubliceerd op haar website. Dit is de officiële website van de Adventkerk in het VK en Ierland.

Nieuwsbericht door: Gezondheidsdepartement Generale Conferentie, Bijbels onderzoeksinstituut van de Generale Conferentie en School voor medicijnen en school voor publieke gezondheid van de Loma Linda universiteit.

Gezond leven

Zevendedagsadventisten kijken uit naar de komst van Christus als het grote hoogtepunt in de geschiedenis en het einde van alle ziekte, lijden en dood. Tegelijkertijd is ons de adventistische gezondheidsboodschap toevertrouwd die belichaamd en uitgewerkt wordt in de geschriften van Ellen White. Zij vat gezond leven samen in praktische en holistische gezonde levensstijlgedragingen. Wij pleiten voor al deze praktijken om een gezond immuunsysteem te onderhouden en tijdens de pandemie is er zelfs meer nodig. Ellen White kreeg niet alleen geïnspireerde leiding in gezondheidsinformatie die haar tijd ver vooruit was, maar zij toonde praktische preventie tijdens de dodelijke ziekte van haar tijd: pokken. Zij liet zich vaccineren, evenals degenen in haar omgeving.¹ Inmiddels zijn de pokken wereldwijd uitgeroeid.

Mythen en geruchten

Wij hopen dat dit artikel vragen zal beantwoorden, angsten wegneemt en sommige van de heersende mythen en geruchten oplost. Daarmee hopen we vrede in de harten van onze leden te brengen wanneer zij besluiten nemen over hun gezondheid in overleg met hun artsen. Er bestaan geruchten en complottheorieën die het Covid-19 vaccin aanduiden als een interpretatie en/of vervulling van profetie. We hebben het Bijbels onderzoekinstituut van de Generale Conferentie gevraagd om hierop te reageren en zij antwoorden op de volgende manier:
‘De wereldwijde onrust, veroorzaakt door de Covid-19 pandemie, heeft geleid tot aanzienlijke speculaties die verband houden met eindtijdgebeurtenissen en het verkeerd interpreteren van de Bijbel. Een recente opinie die verspreid wordt via sociale media en enkele internetwebsites, gaat uit van de theorie dat de vaccins die geproduceerd worden om Covid-19 te bestrijden, behoren bij een proces van toenemende controle die zal leiden tot de toepassing van het merkteken van het beest. Houd er echter rekening mee dat adventisten uitgaan van de overtuiging dat de eindtijd controverse zich richt op de wet van God en in het bijzonder het vierde gebod (Openbaring 14:12). Bovendien waarschuwt de boodschap van de derde engel tegen het ontvangen van het merkteken (Openbaring 14:9–11) en informeert de mensheid over de zaken die hierbij betrokken zijn.

Signaal van loyaliteit

Daarom moet duidelijk zijn dat zevendedagsadventisten het ‘merkteken van het beest’ niet zien als een letterlijk teken, maar als een signaal van loyaliteit die de drager ervan identificeert als loyaal aan de macht die wordt gerepresenteerd door het beest. Vanuit een ander perspectief bestaat er een speculatieve opinie die beargumenteert dat degene die een vaccin tot zich neemt onrein wordt, omdat er verondersteld wordt dat er onreine substanties gebruikt worden om de vaccins te produceren. In dit opzicht moet duidelijk gemaakt worden dat de nog steeds geldende Bijbelse instructies, die de consumptie van onrein voedsel en bloed verbieden (Leviticus 11:1 – 20; 17:11 – 12; Handelingen 15:20), niet van toepassing zijn op vaccins vanwege de voor de hand liggende reden dat vaccins geproduceerd worden als medicijn om levens te redden en niet om als voedsel te dienen.

Diskrediet

Dergelijke speculaties brengen het Woord van God in diskrediet en veroorzaken verwarring onder oprechte, maar minder geïnformeerde gelovigen. De introductie van een vaccin gebruiken om een eschatologisch scenario van geestelijke en kosmische proporties aan te wakkeren, of het af te wijzen op basis van een verkeerde interpretatie van de Schrift, leidt oprechte gelovigen alleen maar af van de echte profetische onderwerpen en de toewijding van de Adventkerk in de verspreiding van het evangelie.
Hopelijk zal een effectief vaccin helpen om de huidige pandemie tot staan te brengen. Dit zal de levens beschermen van degenen die nog steeds van het evangelie moeten horen, evenals van degenen die het evangelie al in hun hart gesloten hebben en die dus de opdracht hebben om Gods oneindige liefde te verkondigen aan een wereld in nood (Johannes 3:16).’²

Gefundeerd op Bijbel

De gezondheidsboodschap van de Adventkerk is stevig gefundeerd op de Bijbel, de instructies van de geest der profetie door Ellen White en is in overeenstemming met geverifieerde, op bewijs gebaseerde gezondheidswetenschap. Wij vertrouwen op deze fundamenten in het formuleren van gezondheidsbenaderingen en adviezen. Miljoenen mensen zijn geïnfecteerd, velen zijn overleden en de wereldwijde besmettingen nemen nog steeds toe. Daarom zijn in recordtijd een aantal vaccins ontwikkeld. Mensen hebben vaak veel vragen ten aanzien van het Covid-19 vaccin.
Als kerk staan we achter bewezen aanbevelingen voor de publieke gezondheid. Tegelijk zijn we ook voorzichtig om geen uitspraken te doen die uitgelegd kunnen worden als vervanging van nationale en internationale richtlijnen voor publieke gezondheid. Daarom is het belangrijk dat ons commentaar begrepen wordt binnen het kader van onze officiële kerkelijke positie ten aanzien van immunisatie:

Gezondheid en welbevinden

‘De Adventkerk legt sterk de nadruk op gezondheid en welbevinden. De nadruk op gezondheid binnen het adventisme is gebaseerd op Bijbelse openbaring, de geïnspireerde geschriften van E.G. White (medeoprichter van de kerk) en op geverifieerde wetenschappelijke literatuur. Op die basis moedigen wij verantwoordelijke immunisatie/vaccinatie aan en hebben geen religieuze, of op geloofsovertuiging gebaseerde redenen, om onze leden niet aan te sporen om op verantwoordelijke wijze deel te nemen aan beschermende en preventieve immunisatieprogramma’s. Wij hechten waarde aan de gezondheid en veiligheid van de bevolking en daar hoort ook het onderhouden van ‘massa immuniteit’ bij. Wij zijn niet het geweten van het individuele kerklid en erkennen individuele keuzes. Deze keuzes worden door ieder individu afzonderlijk gemaakt. De keuze om zich niet te laten vaccineren kan niet gemaakt worden op basis van het dogma, noch de leerstelling van de Adventkerk.’

Onder controle

Er is energie gestoken in de realisatie van een betrouwbare, op bewijs gebaseerde benadering in de behandeling van Covid-19. Bovendien zijn er in recordtijd vaccins geproduceerd die nu gebruikt worden om de pandemie onder controle te krijgen. Mensen hebben echter zorgen en vragen ten aanzien van de Covid-19 vaccins. Autorisatie voor spoedgebruik (EUA [Emergency use authorization]) voor het Pfizer/BioNtech vaccin werd verleend op 2 december 2020 in het Verenigd Koninkrijk en op 9 december in Canada. In de Verenigde Staten is het Pfizer vaccin gekeurd door de Administratie voor voedsel en drugs (FDA) en voorlopig goedbevonden op 11 december. Het Moderna vaccin volgt hierna.
In gesprek met de Loma Linda Universiteitsschool voor Publieke Gezondheid (LLUSPH), deelde Michael Hogue, decaan op de Loma Linda School voor Farmaceutica en ook betrokken bij de VS Centra voor Ziektebeheersing (CDC) en Adviserend Comité voor Immunisatie Praktijken Werkgroep voor Covid-19 vaccins en in de San Bernardino County Covid-19 Vaccin Taskforce in Californië, het volgende inzicht ten aanzien van veelgestelde vragen over de Pfizer/BioNtech en Moderna vaccins. Zijn inzichten en verklaringen ten aanzien van algemene vragen volgen hieronder.

Vragen en feiten over het vaccin

Vraag: Verandert het mRNA (messenger Ribonucleic Acid) vaccin je DNA?

Feit: Beide vaccins waarnaar wordt verwezen, zijn gebaseerd op mRNA. Dat is voor het eerst in vaccins, maar de technologie wordt al 15 jaar gebruikt bij medische toepassingen. Het vaccin dringt binnen in het cytoplasma van een cel (het vocht in de cel), waar het de productie van antilichamen stimuleert om het SARS-CoV-2 kwaadaardig proteïne te bestrijden. Aangezien het niet binnendringt in de kern van de gastcel, brengt het geen veranderingen aan in het DNA of de genetische structuur/functie.

Vraag: Is het wel veilig en effectief als het zo snel is ontwikkeld?

Feit: Dankzij de huidige technologie werd de sequentie van het SARS-CoV-2 virus binnen enkele dagen na ontdekking vastgesteld en het werk voor de ontwikkeling van een vaccin is onmiddellijk begonnen. Het proefonderzoek voor de uitgebreide studie is 40.000 mensen (een gemiddeld FDA vaccinatie onderzoek omvat normaal gesproken 27.000 mensen). Er zijn twee maanden verstreken van een studie van twee jaar. De data worden zeer zorgvuldig gemonitord.
De eerste dosis liet een immuniteitsrespons zien van 50 procent bescherming. De tweede dosis kwam tot een bescherming van 95 procent! (Alleen het hepatitis A vaccin kent een nog hogere beschermingsgraad, namelijk ongeveer 100 procent). De studie is goed opgesteld en representeert de demografie van de VS nauwkeurig, met uitzondering van oorspronkelijke Amerikanen (de vervolgstudie is erop gericht dit verschil recht te trekken). Effectiviteit en bijwerkingen waren vergelijkbaar in alle etnische groepen.

Vraag: Zijn de ingrediënten en conserveringsmiddelen in het vaccin gevaarlijk?

Feit: Er worden geen conserveringsmiddelen gebruikt in deze twee Covid-19 vaccins. Daarom moeten ze bewaard worden in de diepvries/vriezer tijdens opslag en transport. Het vaccin is zorgvuldig gezuiverd.

Vraag: Wat zijn de bijwerkingen?

Feit: Tot nu toe meldt ongeveer 10 procent van de ontvangers koortsverschijnselen op de tweede dag en binnen 24 uur geeft 50 – 60 procent aan zich niet zo lekker te voelen. Tot nu toe zijn er zeer weinig ernstige bijwerkingen gemeld ten aanzien van het Pfizer/BioNtech vaccin, inclusief drie gevallen van heftige allergische reacties (dit is ongebruikelijk weinig, waarschijnlijk te danken aan het ontbreken van conserveringsmiddelen).
Dr. Hogue geeft verder aan dat wanneer iemand in het verleden al positief getest is op Covid-19, die persoon nog steeds het vaccin kan ontvangen. Het zal het aantal antilichamen van de persoon slechts verhogen. Ook vermeldt hij dat het ontvangen van het vaccin in de VS vrijwillig is en niet verplicht.
De effectiviteit van de Pfizer/BioNtech en Moderna vaccins is vergelijkbaar, maar ze zijn niet uitwisselbaar (als iemand start met een vaccin, moet de tweede dosis genomen worden van datzelfde vaccin). Voor het Pfizer vaccin wordt een interval van 21 dagen gehanteerd tussen de twee doses. Voor het Moderna vaccin wordt aangegeven dat die interval 28 dagen zal zijn. Het vaccin is nog niet goedgekeurd voor gebruik tijdens zwangerschap of voor kinderen onder 16 jaar.

Conclusie

Immunisatie, samen met reinheid en schoon water, is fundamenteel geweest voor de toegenomen levensverwachting op de wereld waar deze zaken zijn toegepast. Vaccins worden al lange tijd door leden van de Adventkerk over de hele wereld gebruikt. Samen met goede gezondheidspraktijken, hebben ze bescherming geboden tegen vele infecties en hebben ze ziekte en dood voorkomen.
We zien de wereldwijde gevolgen van de pandemie, de doden, de zieken en arbeidsongeschikten, de lange termijn effecten van Covid-19 in alle leeftijdsgroepen. We moedigen onze leden dan ook aan om mee te werken aan het immunisatieprogramma en de promotie en totstandkoming van de ontwikkeling die gewoonlijk massa immuniteit genoemd wordt (als ongeveer 80 procent van de individuen immuun is ten gevolge van eerdere infecties en/of vaccinatie).

Wij herhalen het nog maar eens: DE BESLISSING OM GEVACCINEERD TE WORDEN OF NIET IS DE KEUZE VAN IEDER INDIVIDU EN MOET GENOMEN WORDEN IN OVERLEG MET EEN ARTS. PERSOONLIJK ONDERZOEK OVER HET ONDERWERP IS BELANGRIJK. UITEINDELIJK VERTROUWEN WIJ OP HET VOLGEN VAN BIJBELSE GEZONDHEIDSPRINCIPES EN DE GEEST DER PROFETIE EN HET VOLGEN VAN GODS LEIDING IN ONS LEVEN. DAT GEEFT ONS VREDE EN VERTROUWEN IN DE KEUZES DIE WE MAKEN.


Btronnen:

1. Betreffende vaccinatie tegen pokken, schrijft D. E. Robinson, een van Ellen Whites medewerkers, op 12 juni 1931, het volgende over de houding van mevrouw White ten opzichte van vaccinatie: ‘U vraagt om heldere en beknopte informatie ten aanzien van wat zuster White schreef over vaccinatie en serums. Deze vraag kan zeer kort beantwoord worden wat betreft opname in haar geschriften. Zij heeft in geen enkel geschrift hiernaar verwezen. Het zal u echter interesseren dat ten tijde van een pokkenepidemie in haar omgeving, zij zichzelf liet vaccineren en haar medewerkers die nauw met haar samenwerkten aanspoorde zich ook te laten vaccineren. Door deze stap te zetten, erkende zuster White het feit dat is bewezen dat vaccinatie immuniteit verschaft tegen pokken, of in ieder geval de effecten ervan zeer verlicht wanneer iemand toch ziek wordt. Zij erkende ook het gevaar van besmetting voor anderen als zij deze voorzorgsmaatregel niet zouden nemen. [Getekend] D.E. Robinson.’ (Selected Messages, deel 2, blz. 303).

2. Bijbels onderzoeksinstituut van de Generale Conferentie van zevendedagsadventisten, december 2020.

Copyright © 2021 Britse Unie Conferentie van zevendedagsadventisten
Stanborough Park St Albans Rd, WD25 9JZ Watford, VKSource link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2021 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: