Adventisten hebben 28 geloofspunten afgesproken waar ze samen voor staan. Sommige geloofspunten komen regelmatig aan de orde in de kerk, andere wat minder. Advent bespreekt elke keer een paar geloofspunten. Zodat ze ons weer helder voor de geest staan. En zodat we weten wat we geloven. Dit keer geloofspunt 13: De rest van haar nageslacht.

DE ‘REST’ EN HAAR ZENDING

De algemene kerk bestaat uit allen die waarachtig in Christus geloven. In het laatste der dagen, een tijd van algemene afval, is een ‘rest’ ertoe geroepen om de geboden Gods en het geloof van Jezus te houden. Deze ‘rest’ kondigt aan, dat het uur van het oordeel is gekomen, predikt het heil in Christus en verkondigt zijn naderende wederkomst. Deze afkondiging wordt verbeeld door de drie engelen van Openbaring 14; zij valt samen met het oordeelswerk in de hemel en leidt tot een werk van berouw en vernieuwing op aarde. Iedere gelovige wordt geroepen om persoonlijk deel te nemen aan dit wereldwijde getuigenis.

We hebben tot de bespreking van dit geloofspunt stilgestaan bij de inspiratie van de Bijbel, de beschrijving van God als een drie-eenheid van Vader, Zoon en heilige Geest en de mens als een sterfelijk en zondig wezen. Omdat God de grote strijd is aangegaan wordt de mens bevrijd van de zonde. Hij antwoordt daarop door te groeien in geloof en deel uit te maken van de kerk.

DE KERK HEEFT EEN OPDRACHT

De kerk heeft een tweeledige taak. Dat leert de illustratie van Jezus ons (Matteüs 5:13–16). Jezus geeft zijn leerlingen de opdracht te zijn als een lichtgevende stad op een berg. Daar ben je zichtbaar en veilig, want steden hadden een muur. De gelovige kan zich daarin veilig terugtrekken. Tegelijkertijd is er de opdracht zout te zijn. Dat kan alleen als je de stad verlaat en de wereld intrekt.

Zout zijn kan alleen als je de stad verlaat

De wereld moet de kerk opmerken doordat zij een licht is in een duistere wereld. Ze moet smaak geven aan de wereld door haar gedrag en inzet. Dat geldt ook als zij op verzet stuit in de uitvoering van haar taak. Want de kerk heeft een profetische taak. Het leven van een profeet was niet gemakkelijk. Profeten luidden de alarmbel als machthebbers afweken van de Thora, de richtlijnen voor het leven. Ze kwamen vooral in actie als recht en gerechtigheid geweld werden aangedaan. De kerk wordt beschreven als een vrouw en haar nageslacht. De vrouw brengt een kind voort (zie Openbaring 12:13–17). De vrouw is de kerk in de loop der eeuwen en haar kind, de rest van haar nageslacht, is de kerk vlak voor de terugkeer van Jezus.

DE KERK EN DE PROFEET ELIA

In de naam ‘Adventkerk’ ligt de verwachting van Jezus’ terugkeer opgesloten. Om de wereld daarop voor te bereiden is de aankondiging van die komst belangrijk. Daarmee hangt samen dat God dan ook een oordeel uitspreekt over deze wereld. Daarom voelt de Adventkerk zich nauw verbonden met het werk van Elia en spreken we over een ‘Elia-boodschap’. De profeet Maleachi voorspelt zijn terugkeer (3:22–24). Het is voor ‘de rest’ belangrijk te beseffen wat de uitwerking is van zijn boodschap. Die leidt tot verzoening tussen ouders en hun kinderen en van kinderen met hun ouders. De boodschap van Elia heeft dus eerst effect op de houding naar elkaar in de kerk en niet naar de wereld. Eerst moet het gezin van de kerk een eenheid zijn. Maleachi vertelt ons hoe we daarvoor zorgen: ‘Houd je aan het onderricht van Mozes, mijn dienaar, aan wie ik op de Horeb regels en wetten heb gegeven die gelden voor heel Israël.’

DE KERK ALS REST EN ALS HEILIGEN

Een zelfde boodschap vind je in twee uitermate belangrijke beschrijvingen van Jezus’ volgelingen. Het is de rest ‘die zich aan Gods geboden houden en bij het getuigenis van Jezus blijven’ (Openbaring 12:17b) en het zijn de heiligen ‘die zich houden aan Gods geboden en aan de trouw van Jezus’ (Openbaring 14:12). De sabbat is kenmerkend voor de Adventkerk en een belangrijk teken van trouw aan God. Daar houdt het echter niet op. Johannes verwijst naar alle geboden en Maleachi gaat nog een stap verder door te spreken over regels en wetten.

Als verkondigers van de boodschap van Elia en van de drie engelen in Openbaring 14, moeten we beseffen dat het perspectief veel ruimer is in de drie geciteerde teksten. Maleachi heeft het niet alleen over ‘regels en wetten’. Hij noemt eerst ‘het onderricht van Mozes’.

‘KOM TOT INKEER’

Johannes de Doper verkondigt als eerste die boodschap van Elia en die laat zich zo samenvatten: ‘Kom tot inkeer, want het koninkrijk van de hemel is nabij!’ (Matteüs 3:2). Als adventisten geloven wij dat Jezus spoedig terugkeert. Dan wordt het koninkrijk van de hemel volledig zichtbaar. De gelovigen gaan met Jezus mee naar het hemelse Jeruzalem. Bedenk echter dat de boodschap om tot inkeer te komen aan elk individu is gericht. Jezus vond dit zo belangrijk dat zelfs hij zich liet dopen, ook al hoefde hij niet tot inkeer te komen.

Persoonlijk tot inkeer komen, is nodig

De teksten uit Openbaring, die zo belangrijke zijn in de beschrijving van die rest, voegen net als Maleachi een tweede element toe. Het gaat ook om de ‘trouw van Jezus’. Het gaat er niet alleen om dat wij trouw zijn aan Jezus. De mens wordt gered door de trouw van Jezus. Door zijn trouw worden zijn volgelingen gered. Vlak voor Jezus’ terugkeer is er sprake van afval van die trouw. Het onderwijs van Mozes en het geloof in de redding door Jezus verliezen hun betekenis.

Daarom is het belangrijk ook te blijven bij dat tweede element van Openbaring 12:17b, het getuigenis van Jezus. Dat getuigenis wordt in hoofdstuk 19:10b omschreven als ‘getuigen van Jezus is profeteren’. Zo zijn we weer terug bij het brengen van de boodschap van Elia. Nogmaals, dat gaat in de eerste plaats om het in orde maken van de onderlinge relaties. Daarvoor is het nodig persoonlijk tot inkeer te komen. Tegelijkertijd wijst het op de taak te blijven getuigen van de trouw van Jezus, want dat is het eeuwig evangelie.

Meer weten

Wilt u meer weten over de geloofspunten? Het bekende boek van dr. Reinder Bruinsma Wat zevendedags-adventisten geloven is in een nieuw jasje gestoken. Het boek is volledig in kleur en behandelt de in 2015 herziene geloofspunten. Te koop bij het servicecentrum voor slechts €5,95.

Ds. Thijs de Reus is predikant van Emmenen en districtsvoorzitter van Noord-Nederland.Source link

CategoryNews
Write a comment:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2019 Bethanië Church all rights reserved.

Follow us: